للاطلاع على السيرة الذاتية لاعضاء هيئة التدريس اضغط على الصورة 

د عبدالله المخلافي

د منى النمر2

 

د مها

د حنان

د منصور2

د امين2

د عصام

دأحمد هدنه

د اديب

د حمود

Abdullah Taher

ali haaj

د صادق2

د مجاهد

د عبدالحبيب2

د فهد2

د وليد

د منيرة

د مهدي2

د محمد الشميري

د عصام المعلمي

رقية الكثيري

د بثينة العمراني

د ليلى الورد

د اميرة الحميدي

د سماح عجلان

د منال

اسماء شيباند نهي الدبعي

Younes Al Khuzaie

 Abdullah Zubeedy

Abdullah saedy

Emad2

Fadwa

Yusra al raemi

Heat Al dheani

KHDEGA OBBAD

 

Go to top